О Б Я В А на основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г.

05.04.2019

ГЕОТРЕЙДИНГ АД, ЕИК 202533127

СЪОБЩАВА

на заинтересованите лица и общественост, че има инвестиционно предложение за „Обособяване, съгласно архитектурен проект на съществуващ Склад в помещение за Перално в хода на строителство на обект „Обслужваща сграда – автосервиз, администрация, общежитие, хотел, ресторант, бюфет, Складове и паркинг“, с местоположение: ПИ № 15133 (666), землището на с. Кривина, р-н „Искър“, СО“

За контакти: Ивелина Великова Даскалова, тел. 0876 800 253, гр. София, ул.“Бесарабия“ № 108
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org