Декларация за корпоративна политика

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, СЪДРУЖНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ

Ръководството на Геотрейдинг АД съзнава, че клиентите на дружеството, държавата и обществото изискват предприемането на ефикасни мерки за постоянно подобряване на качеството на предлаганите от нас продукти и услуги гарантиращи чиста околната среда и здравословни и безопасни условията на труд.
Светът се променя изключително бързо. Поради тази причина, за да бъде успешен бизнесът, той трябва расте с динамиката на новите открития и технологии, както и да има ясна перспектива за бъдещето. Приоритетите на една компания оформят нейните корпоративни ценности и очертават дългосрочния план за развитие.
Геотрейдинг АД има дългосрочни мисия и концепция за развитие. Те служат като ориентир за постигане на целите на дружеството:
Нашата мисия и визия за бъдещето е: "Качествено управление на доставките, съобразени с благото на общността и природата, осигурено от здрави мотивирани хора в здрава околна среда".
Ръководството на Геотрейдинг АД с участието на своя персонал, определи и документира настоящата Политика, съдържаща основните цели, насоки и задължения на дружеството, свързани със съответствието на продуктите и услугите, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда;
Тази Политика подлежи на периодично преразглеждане и актуализиране и е достъпна до всички заинтересовани страни, за да могат да осъзнаят своите задължения по отношение на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа;

Д Е К Л А Р И Р А М:

Личното си участие и отговорност за осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на интегрираната системата за управление на качество, екология, здраве и безопасност при работа, съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007;
Да  осъществявам  преглед  на  целите  по  качеството,  опазване  на  околната  среда, здравето и безопасността при работа и оценявам степента на постигането им.
Да осъществявам периодично преглед на политиката и цели, за да се осигури, че продължава да бъде адекватна и подходяща за нашата организация;

ПОЛИТИКА НА ГЕОТРЕЙДИНГ

Ръководството на Геотрейдинг АД изцяло приема отговорностите по безопасност и здраве, определени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд, приложимото българско законодателство, в областта на околната среда и качеството на предлагания продукт и услуга;
Геотрейдинг АД се стреми да работи заедно с партньорите си за осигуряване на качествена, екологична, безопасна и здравословна работна среда.
Геотрейдинг АД се стреми да осъществява основната си дейност по:
„Продажба и доставка на: минна, строителна, пътно-строителна техника и превозни средства; резервни части, консумативи и оборудване за строителна, пътно-строителна техника и минна индустрия; лагери, транспортни ролки и резервни части за лентови транспортьори, гумено-транспортни ленти, изделия от полиуретан; гуми, горива, масла и химични вещества, греси, технологични и охлаждащи течности, пътни битуми, акумулаторни батерии, нитрати, хидратна вар, минни реагенти за флотация; компютърна, комуникационна, офис, аудио и видео техника и консумативи и софтуерни продукти.
Производство на гъвкави-хидравлични и пневматични съединения.
Осъществяване на услуги по монтаж, демонтаж и вулканизация на гуми.
Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства- категория III”
осигурявайки като минимум съответствие със законови, клиентските и други изисквания приети в организацията, а когато е практически обосновано и да ги надмине.
За целта в Геотрейдинг АД се извършва периодично оценка на съответствието с приложимите правни и други приети изисквания, чрез определяне на въздействието на продукта, процесите и дейностите на фирмата върху околната среда, здравето и безопасността по време на работа като поддържа записи на нейното съответствие.
Ние  гарантираме  постигане  на  устойчив  растеж  на  показателите  по  качество,  по-ефикасен контрол на аспектите на околната среда и рисковете за здравето и безопасността, които непрекъснато се оценяват, за да се откриват и прилагат методи за поддържането им в границите, установени от нормативните и други доброволно приети изисквания.
Постигаме значително подобряване на финансовите резултати на дружеството, чрез въвеждане на интегрирана система за управление.
С внедряването и функционирането на Интегрираната система за управление, включваща системите за управление на качеството – ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 – околната среда; OHSAS 18001:2007 – здравословни и безопасни условия на труд;
Ръководството се ангажира да свежда своевременно информацията за тези изисквания до знанието  на  целия  персонал  и  до  всички  заинтересовани  от  дейността  на  организацията страни.
Като поема своята отговорност в постоянното подобрение на Интегрираната система за управление   на   качеството,   околната   среда,   здравето   и   безопасността   при   работа, ръководството на Геотрейдинг АД декларира следните ръководни принципи:

 1. Ориентиране към клиента – дейността на дружеството зависи най-вече от клиентите и затова нашият стремеж е максимално точно да изясним техните потребности, да изпълним техните изисквания и надминем техните очаквания. Съзнаваме отговорността си и гарантираме, че процесите и дейностите на фирмата непрекъснато се контролират с цел да се достави качествен продукт и да се предостави качествена услуга като се ограничи въздействието върху околната среда и да се осигуряват в максимална степен здравословни и безопасни условия на труд. Постигаме тези цели чрез адекватно идентифициране на аспектите на околната среда, оценяване и управление на рисковете;
 2. Лидерство – ръководството съзнава и поема отговорността и дава личен пример като допринася  за   поддържането   и   усъвършенстването   на   интегрираната   система   за управление  на  качеството,  околната  среда,  здравето  и  безопасността  при  работа;

Осигурява разбирането и поддръжката на политиката по околна среда от персонала в цялата организация. Ръководството  гарантира,  че всички  лица,  работещи  за или от името на организацията и тези, чиято работа е свързана със значимите аспекти, рискове свързани със здравето и безопасността при работа и качеството на предлаганата услуга или продукт са получили подходящо обучение по отношение на приложимите законови и други изисквания, приети от организацията, свързаните фирмени стандарти, приложими към тях и за последствията при недостигане на приложимите изисквания;

 1. Съпричастност на хората – ръководството се стреми да осигури единство на целите по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа като създава и поддържа работна среда, в която работниците и служителите се чувстват ангажирани и мотивирани за постигане на същите;
 2. Процесен и  системен  подход  -  процесите  за  създаване  на  продукта,  опазване  на околната среда, осигуряване здравето и безопасността при работа са взаимосвързани и се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно;
 3. Непрекъснато подобряване – основна цел на интегрираната система е чрез непрекъснат мониторинг и наблюдение да осигури предотвратяване на замърсяването по отношение на околната среда, намаляване на риска от заболявания и инциденти на работното място, както и ефикасно подобряване на резултатността по отношение на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, чрез предприемане на подходящи и ефикасни коригиращи и превантивни мерки;
 4. Фактологичен подход при взимане на решения – системата за вътрешни и външни комуникации (в т.ч и провеждане на периодични одити на системата за управление, преглед от Ръководството), управлението на документи и записи и разглеждането на въпросите, свързани със съответствието и всички промени настъпили в приложимите изисквания по околна среда и здраве и безопасност по време на работа, създават предпоставка за вземане на решения, основани на актуални данни и информация;
 5. Взаимно изгодни отношения с доставчиците – Дружеството и неговите доставчици са взаимно зависими и всички делови и търговски взаимоотношения с тях се базират на коректност, лоялност  и  взаимна  изгода,  като  това  включва  освен  качеството  на продукта и осигуряване опазването на околната среда, здравето и безопасността при работа;
 6. Системно идентифициране на аспектите на околната среда и управление на процесите със значимо въздействие върху околната среда, чрез:
  -      планиране  и   провеждане  на  ефикасен   фирмен   екологичен   мониторинг   и прилагане на превантивен подход за опазване на околната среда;
  -      следим за правилното потребление на природни ресурси и възможностите за намаляване на вредните емисии в околната среда;
  -      генерирането на отпадъци при експлоатационните, ремонтните и спомагателни дейности е неизбежно, затова за Геотрейдинг е важно въвеждането на добри системи за управление, за да сведе до минимум производството на отпадъци, но също така и да се увеличи повторното им използване, чрез което да сведе до минимум опасностите за живота и здравето на хората и предлагане на качествени продукти и услуги.
  -      контрол  и  минимизиране на вредното  екологично  въздействие от процесите, дейностите, използваните суровини и материали върху околната среда;
 1. Осигуряване на здраве и безопасност при работа - Ръководството е взело и взема мерки за предотвратяване на нараняванията и заболяванията на лица работещи под контрола на „Геотрейдинг” АД в офисите, производствените помещения или работните места на открито. За осигуряване на гореизложеното Ръководството, предприема следните действия:
  -      Идентифицира опасностите  системно, преглежда оценката на риска и  от тях предприема контролни мерки по време на работа в съответствие с приложимото законодателство в областта на здравето и безопасността при работа на Република България.
  -    Предоставяне на консултации, инструктажи и обучение на нашите кадри и партньорите по договори с дружеството за здравето и безопасността при работа;
  -      Мониторинг и планиране на превантивни мерки за намаляване и премахване риска за здравето и живота на работещите и за подобряване условията на труд;
  -      Ефикасна профилактика и  медицински грижи на всички работещи;
  -      Контрол за безусловно спазване на безопасните и здравословни изисквания при работа от персонала, бизнес партньорите и посетителите на територията на дружеството;

С прилагане на тези принципи, ръководството се ангажира да следва политиката чрез следните общи цели, база за конкретни измерими цели, които ежегодно се оценяват и актуализират:

 1. клиентите и партньорите на Геотрейдинг АД да останат доволни от общото сътрудничество (да се реагира максимално бързо на техните желания, да им се предоставят най-доброто съотношение между цена и качество, като осигурим съответствието на продукта със съответните стандарти и норми; намалим рисковете за здравето и безопасността при работа; намалим рисковете за околната среда, произтичащи от използваните и предлагани материали, суровини, енергия, вода, емисии и отпадъци, както и да получат най-любезно и професионално мнението на специалистите).
 2. сътрудниците на Геотрейдинг АД да идват на работа с усмивка (да бъдат подбирани амбициозни и отговорни хора, които да изучават и спазват изискванията на приложимите правните норми по отношение на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа; които вършат своята работа с удоволствие, техният труд да бъде възнаграждаван  възможно  най-адекватно,  да  бъдат  изслушвани  и поощрявани идеите им);
 3. корпоративната отговорност на Геотрейдинг АД към околната среда и хората (всички проекти на компанията да бъдат съобразени с благото на общността и природата и подходяща работна среда да се инициират действия за подобряване на състоянието им);
 4. корпоративни ценности:
  -    честност и лоялност към клиентите и партньорите;
  -    отговорност за действията и техния ефект в дългосрочен план;
  -    амбиция на компанията да стане лидер на пазара;
  -    професионализъм и отдаденост към работата.
  -   непрекъснато поддържане и подобрение на системата за управление на качество, околна среда и здраве и безопасност при работа, чрез повишаване на личната ангажираност и отговорност на работещите в дружеството и висшето ръководство за системна оценка на риска и аспектите на околната среда и на тази основа разработване и изпълнение на програми за отстраняване и/или минимизирането му и периодично оценяване на изпълнението.

Ръководството гарантира, че така изложените принципи и общи цели са известни на всички работещи във фирмата, както и на външните заинтересовани страни, за да могат да осъзнаят  своя  принос  и  значение  за  фирмата  и  се  стремят  при  изпълнение  на  своите задължения на съответните работни места да работят в съответствие с тях.
Ръководството на Геотрейдинг АД се ангажира да поддържа ефикасна система за управление  на  качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа като планирано и периодично я  оценява, и актуализира при необходимост. То се ангажира да идентифицира всякакви причини за несъответствие или несъблюдаване (и предвидимите потенциални несъответствия или несъблюдаване) и да предприеме незабавно действие за идентифициране, прилагане и проследяване на коригиращи действия и и предприема мерки за непрекъснатото и подобряване, както и да осигури всички необходими ресурси за документирането, прилагането, поддържането и непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление.

 

Дата: 20.10.2014г.                                            Изпълнителен директор: Иван Вутов