Декларация за автосервизи

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, АКЦИОНЕРИ И СЛУЖИТЕЛИ,

          В условията на пазарна икономика и корпоративни ценности, ръководството на Геотрейдинг АД, търси все повече възможности за устойчиво развитие. Отчитаме и факта, че членството на България в Европейския съюз постави редица условия и изисквания в различни сфери на социално-икономическия живот, в това число и по отношение на изправността на автомобилите и начина /технологията/ за осъществяване на техническите прегледи. Техническият преглед е диагностичен процес, който включва оглед на всички компоненти и детайли в автомобила, както и оборудването като пожарогасител, аптечка и другите задължителни автопринадлежности. Автосервизната дейност е комплексна услуга по обслужване на автомобила. Ръководството на Геотрейдинг АД в стремежа си да предложи пълно обслужване на своите клиенти и очертавайки своя дългосрочен план за развитие стартира дейност и в сферата на тези услуги като разработи сервизи с марката ProAuto с обхват:

            „Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства и автосервизна дейност”.

            Ръководството на Геотрейдинг АД с участието на своя персонал, определи и документира настоящата Политика, съдържаща основните цели, насоки и задължения на дружеството, свързани със съответствието на услугите и продуктите. Тази Политика е в съответствие с контекста на организацията по качество и е в подкрепа на стратегическата ни насоченост. Подлежи на периодично преразглеждане и актуализиране и е достъпна до всички заинтересовани страни, за да могат да осъзнаят своите задължения по отношение на качеството.

Д Е К Л А Р И Р А М:

Личното си участие и отговорност за осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на системата за управление на качество, съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2015, а именно:

 • Да осъществявам преглед на целите по качеството и оценявам степента на постигането им;
 • Да осъществявам периодично преглед на политика и цели, за да се потвърди, че продължава да бъде адекватна и подходяща за нашата организация.

 ПОЛИТИКА НА ProAuto

          Ръководството на Геотрейдинг АД съзнава, че клиентите на дружеството, държавата и обществото изискват предприемането на ефикасни мерки за постоянно подобряване на качеството на предлаганите от нас услуги.

              Стратегията е насочена към бързо реагиране на промените на външната и вътрешната среда, а целите са: конкурентост на пазара, отговорност, надеждност и високо качество на предлаганите услуги.

              Нашата мисия е изпълнението на дейността да се осъществява при най-добрите условия, отговарящи на съвременните и високо технологични изисквания за постигане на максимална и дълготрайна удовлетвореност на клиентите.

Нашата визия за постигане на мисията и на най-добри резултати е да предложим на своите клиенти обективна информация за изправността на проверените от нас пътни превозни средства и пълно и качествено обслужване в полза на всеки клиент.

            Ръководството на Геотрейдинг АД  обявява основните си приоритети при определяне на своята политика по качество:

 1. Ориентиране към клиента – дейността на дружеството зависи най-вече от клиентите и затова нашият стремеж е максимално точно да изясним техните потребности, да изпълним техните изисквания и надминем техните очаквания. Основен приоритет за нас е марката ProAutoда бъде една от най-предпочитаните от клиентите, да поддържаме положителен имидж, като предоставим най-доброто качество, професионално изпълнение и защита на интересите им.
 2. Управлението на риска и възможностите– включва идентификация, оценката и планиране на действия за овладяване на рисковете и откриване на възможности за устойчиво развитие на дружеството в конкретното направление.
 3. Лидерство – ръководството съзнава и поема отговорността и дава личен пример като допринася за   поддържането   и   усъвършенстването   на    система   за управление  на  качеството. Ръководството  гарантира,  че всички  служители и тези, чиято работа е свързана с качеството на предлаганите от нас услуги или продукти, познават ПОЛИТИКАТА по качество, притежават необходимата квалификация, опит и знания. Познават и прилагат приложимите законови и други изисквания, приети от организацията и осъзнават своя принос в развитието на дейността.
 4. Процесен и системен подход– извършването на дейности се възприемат и управляват като система, разглеждайки основните и допълнителни процеси от дейността взаимосвързано и интегрирани в основната система на дружеството. Строго съблюдаваме нормативните и други изисквания на всички заинтересовани страни в процеса на осъществяване на нашите услуги.
 5. Мотивация на хората и заобикаляща среда– взаимно уважение и доверие, благоприятна работна атмосфера с модерно оборудване и поддържането и повишаване на квалификациите, допринасят за желанието за работа и мотивация. Всички тези условия допринасят за извършване на компетентна и обстойна консултация от специалисти, както и сервизно обслужване и удовлетвореността на клиента от опитни, мотивирани и квалифицирани автомонтьори, в чиято дейност се залага на качеството.
 6. Взаимноизгодни отношения с доставчици– поддържане на лоялни партньорски взаимоотношения, адекватност и точност, които да гарантират високото качество на предоставената услуга.
 7. Непрекъснато подобрение– развитие, основано на постоянно подобрение на процесите и заобикалящата среда и осигуряването на нормативно съответствие в пункта за периодични прегледи на техническата изправност на пътни превозни средства и в автосервизите е важно условие за функционалността на системата по качество и своевременното й подобряване. Непрекъснатият мониторинг и оценка на системата, допринасят за повишаване резултатността на системата за управление на качеството с цел постигане на непрекъснато подобрение.
 8. Решения, основани на факти – системата за вътрешни и външни комуникации, управлението на рисковете и възможностите, периодични прегледи от Ръководството за функционирането на системата за управление създават предпоставка за вземане на ефективни решения, основани на актуален анализ от данни и информация.

            С прилагане на тези принципи, ръководството се ангажира да следва политиката чрез общи цели, на чиято база се поставят конкретни измерими цели, които ежегодно се оценяват и актуализират:

 1. Клиентите и партньорите на Геотрейдинг АД да останат доволни от общото сътрудничество – да се реагира максимално бързо на техните желания, да им се предоставя най-доброто съотношение между цена и качество, като осигуряваме услуги в съответствие със стандарти и норми и да получат любезно и професионално отношение от специалистите.
 2. Сътрудниците на Геотрейдинг АД да идват на работа с усмивка – да бъдат подбирани амбициозни и отговорни хора, които да знаят и спазват изискванията на приложимите правни норми и на всички заинтересовани страни по отношение на качеството, като вършат своята работа с удоволствие и техният труд да бъде възнаграждаван  възможно  най-адекватно; да бъдат изслушвани и поощрявани идеите им.
 3. Корпоративната отговорност на Геотрейдинг АД към заобикалящата среда и хората – всички дейности и оборудването да бъдат съобразени със здравето и безопасността на работещите и опазването на околната среда, като се инициират действия за подобряване.
 4. Корпоративни ценности:
 • честност и лоялност към дружеството, клиентите, партньорите и всички заинтересовани страни;
 • отговорност за действията и техния ефект в дългосрочен план;
 • амбиция на компанията да стане лидер на пазара;
 • професионализъм и отдаденост към работата;
 • непрекъснато поддържане и подобрение на системата за управление на качеството, чрез повишаване на личната ангажираност и отговорност на работещите в дружеството и висшето ръководство за системна оценка на риска и на тази основа разработване и изпълнение на програми за отстраняване и/или минимизирането му и периодично оценяване на изпълнението.

            Ръководството гарантира, че така изложените принципи и общи цели са известни на всички работещи в дружеството, за да могат да осъзнаят своя принос и значение за фирмата  и се стремят при изпълнение на своите задължения да работят в съответствие с тях и да дават най-доброто от себе си.

Ръководството поема отговорност да поддържа ефикасна система за управление на  качеството, като планирано и периодично я оценява и актуализира при необходимост. Ангажира се да идентифицира всякакви причини за несъответствие или несъблюдаване (и предвидимите потенциални несъответствия), да предприема дейности за идентифициране, прилагане и проследяване на коригиращи действия и мерки за непрекъснатото й подобряване, както и да осигури всички необходими ресурси за документирането, прилагането, поддържането и непрекъснато подобряване на  системата за управление.

 

Дата: 20.01.2022 г.                                                                               Изпълнителен директор